Nieuws

Word scheidsrechter / timekeeper in 2017!!

Gaat jou hart ook sneller slaan bij het zien van Karate en wil jij je hier graag voor inzetten? Word dan scheidsrechter / timekeeper en beleef super leuke karatemoment samen met je collega's!
Meer info hierover kan je terugvinden op:

- scheidsrechters (ZATERDAG 11 februari 2017 van 13h30 tot 17h30)
http://www.vkfmultistijl.be/bestanden/15122016SRCursus%2011feb17.pdf

- timekeepers (11 februari 2017 – voormiddag)
http://www.vkfmultistijl.be/bestanden/15122016Word%20jij%20Timekeeper%20...


Wil jij ook een lesgeversdiploma in 2015?
Hier meer info over plaats, datum en inschrijven


Zaterdag 6 juni - Dag van de Sportclubbestuurder - Limburg
Voor meer info of om in te schrijven ga naar dynamoproject.be


Resultaten tevredenheidsbevraging officials
Vorig jaar werd een tevredenheidbevraging afgenomen bij al onze officials. Deze bevraging kaderde in een sporttakoverschrijdend project met maar liefst 24 sportfederaties die deze bevraging hebben afgenomen bij de eigen officials.
De resultaten van de bevraging vindt u hier: Resultaten Vlaamse Karate Federatie en Resultaten alle deelnemende federaties.


Antidoping
Wat is ‘doping’? Het begrip is alvast ruimer dan het gebruik van een verboden stof of methode. Het betekent bijvoorbeeld ook de aanwezigheid van een verboden stof in het lichaam, het bezitten, verhandelen of toedienen van verboden stoffen, het weigeren van een dopingcontrole, het aanzetten tot een overtreding van de antidopingregels en om het even welke medeplichtigheid daarbij. Zowel de sporter als de entourage/begeleider kunnen een ‘dopingpraktijk’ begaan. Meer informatie vindt u hier.


Actie Goed Bezig en Week van de Sportclub
Op 20 mei 2014 lanceerde Bloso, in samenwerking met VSF en ISB (en de gemeentelijke sportdiensten) de actie Goed Bezig. Via deze actie wil de organisatie de Vlaamse sportclubs de mogelijkheid geven te laten zien waarom zij goed bezig zijn. Door middel van 68 rondreizende kaders kunnen de sportclubs foto’s insturen en maken ze kans op het winnen van 1 van de 40 waardebonnen van € 250. Momenteel hebben reeds 100 sportclubs hun foto’s ingestuurd.
Meer informatie over deze actie vindt u hier.


Regering keurt verhoging btw-drempel tot 15.000 euro goed
Nadat de Verenigde Verenigingen (waaronder ook de Vlaamse Sportfederatie vzw en dus het Dynamo Project) vorige week in een open brief aan de regering vroeg om haar beloftes na te komen, lijkt er dan toch eindelijk beweging in het btw-dossier te zitten. De regering keurde vrijdag namelijk het voorstel goed om de btw- grens voor kleine ondernemers op te trekken naar 15.000 euro. voor meer informatie klik hier


Het Antidopingdecreet - verplichtingen voor wedstrijdorganisatoren
In het antidopingdecreet zijn een aantal verplichtingen opgenomen waaraan wedstrijdorganisatoren met voldoen om in regel te zijn. De voornaamste verplichtingen vindt u hier vermeld:
- De organisator (of federatie) houdt een afzonderlijke ruimte ter beschikking die door de controlearts geschikt wordt bevonden voor monsterneming en die als dopingcontrolestation wordt ingericht.
- De organisator zorgt ten behoeve van de sporters tijdens de dopingcontrole voor voldoende ongeopende flessen niet-alcoholische drank.
- Elke organisator/federatie moet ter plaatse de identificatie en contactgegevens registreren van alle sporters die deelnemen aan de betrokken wedstrijd.
- Het decreet verplicht elke sportvereniging de totale medewerking te verlenen aan controles en toezicht op de controles.

Meer informatie over de verplichtingen vindt u hier of op de website www.dopinglijn.be


Ernst & Young Talent Games
Parantee organiseert op 9 november 2013 de Ernst & Young Talent Games in Tongerlo.

Dit is een dag vol sportactiviteiten en tests voor personen met een fysieke beperking. Zowel manuele rolstoelgebruikers als protheselopers tussen de 12 en 35 jaar zijn die dag meer dan welkom. Ze krijgen er de kans om gratis en met professionele trainers en experts op zoek te gaan naar hún talent!

De Ernst & Young Talent Games worden ook volgend jaar georganiseerd:
- 22 februari 2014: Bloso domein Blankenberge
- 10 mei 2014: Domein Dommelhof te Neerpelt

Meer info: talentenproject@parantee.be
Flyer: klik hier
Folder: klik hier

Inschrijven via de website van parantee.


Sport met grenzen
Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit.
Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich immers ook op seksueel vlak en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder zijn we dat verplicht aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar we zijn als sportclubs ook aan onze eigen status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.
Om dit thema aan te pakken biedt de sportsector enkele instrumenten aan voor de sportclubs. Zo is er een handleiding voor sportclubs en een Vlaggensysteem. Op www.sportmetgrenzen.be vind je alle informatie, het vormingsaanbod en kun je deze instrumenten gratis bestellen of downloaden.
"Lichamelijke en seksuele integriteit: handleiding voor sportclubs" bevat bondige informatie waarmee clubs direct aan de slag kunnen. Het vlaggensysteem "sport, een spel met grenzen" is een handig instrument voor clubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust te leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren. Een laagdrempelige manier om het thema te bespreken, of zelf beter te leren kennen.


G-sport Vlaanderen lanceert officieel steunpunt
Gelieve hier de persmededeling van het Steunpunt G-sport Vlaanderen te willen vinden. Het Steunpunt is nu ook officieel van start gegaan.


Sporterfgoed gezocht
Sportverenigingen nemen in onze maatschappij een bijzonder plaats in. Het gros van de verenigingen zijn een twintigste-eeuws verschijnsel. Het erfgoed van deze verenigingen, zoals vergaderverslagen, trainingschema’s, foto’s, briefwisseling, affiches, enzovoort, is van groot belang om het dagelijks leven en het sportverleden te reconstrueren. Ze zijn ook van nut bij jubilea en wervingcampagnes.
Vele sportarchieven gaan echter verloren door verspreide bewaring, slechte bewaaromstandigheden of gebrek aan interesse. Archiefbank wil zo veel mogelijk verenigingen informeren over de waarde en het nut van sportarchieven voor de vereniging zelf en voor de collectieve geheugen. Zo hoopt zij dat er in de toekomst meer sporterfgoed bewaard blijft. Archiefbank wenst daarom informatie in te winnen over de bewaarde verenigingsarchieven. Waar worden archieven bewaard? Wat wordt bewaard? Daarbij kan Archiefbank tips geven om goede bewaring te verzekeren.
Een artikel met meer info vindt u hier
Ten laatste kan Archiefbank instaan voor vormingsessies over de omgang met archiefmateriaal. Hoe pakt men bewaring best aan? Hoe moet men ordenen? Waar kan men zijn sporterfgoed onderbrengen na opheffing van de vereniging? Indien u geïnteresseerd bent in dit initiatief kan u contact opnemen via info@archiefbank.be of 016/32 35 00 (vragen naar Katrien Weyns).
Wij hopen via dit initiatief de sportarchieven even onder de aandacht te brengen, zodat ook volgende generaties kunnen snuisteren in het verleden.
Informatiefolder


Resultaten "Grote sportclubenquête"
Een tijd geleden werd een oproep gedaan aan alle sportclubs om de "grote sportclubenquête" in te vullen. De resultaten voor onze federatie vindt u hier terug.


Literatuurlijst seksueel grensoverschrijdend gedrag
Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media biedt een beknopte literatuurlijst aan rond het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag, gecombineerd met een stand van zaken van wat er de laatste maanden rond het integriteitsthema gerealiseerd werd (engagementsverklaring, meldpunt 1712,…) of nog gerealiseerd zal worden (vertaalslag raamwerk seksualiteit en lichamelijke integriteit van Sensoa en Child Focus, overheidsopdracht EVS,…).
Het betreft een niet exhaustief overzicht van toegankelijke lectuur, dewelke de lezer een inleiding geeft omtrent de thematiek vanuit verschillende invalshoeken, zowel algemeen als met een link naar de sportcontext. Een trainer, bestuurslid, begeleider, ouder of sporter kan zich op deze manier een beter (en genuanceerder) beeld vormen over dit thema. Klik op deze link: Literatuurlijst seksueel grensoverschrijdend gedrag .


Vechtsporten met een +: Extra kansen voor kwetsbare jongeren
In dit boek proberen we een antwoord te formuleren op de vraag hoe vechtsporten kunnen ingezet worden om de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jongeren -vooral die in kwetsbare situaties- te bevorderen. Het boek vertrekt vanuit voorbeelden van goede praktijk, bestaande vakliteratuur én eigen ervaring en geeft van daaruit tips om het potentieel dat vechtsporten in zich hebben om jongeren mentaal en sociaal “sterker” te maken, ten volle te benutten. Zowel de organisatorische context als de begeleiding krijgen ruimschoots aandacht. Praktijkmensen en beleidsmakers uit de sportwereld, het sociale opbouwwerk en jeugdwerk kunnen hierin tips vinden om een nieuw of bestaand sociaal vechtsportproject een maximum aan slaagkansen te geven. Bestellen? klik hier.


Interessante website voor de ondersteuning van sportclubs
De eerste stap naar een sportclub is voor heel wat mensen niet gemakkelijk. Dat geldt voor kansengroepen, maar ook voor “Jan met de pet”. We spreken over participatiedrempels. Via deze weg willen we onze sportclubs informeren, motiveren en/of ondersteunen. De VSF bundelde daarom informatie over oplossingen voor participatiedrempels en ontwikkelde een website voor sportclubs die daarrond willen werken. www.laagdrempeligesportclub.be


Start Vlaams meldpunt Geweld en Misbruik 1712 en sensibiliseringscampagne
Onder impuls van de ministers van Sport, Welzijn, Onderwijs en Jeugd formuleerde de Vlaamse Regering een actieplan met betrekking tot de aanpak van geweld op kinderen, en in het bijzonder kindermisbruik. Het sluiten van de engagementsverklaring ter bescherming van de seksuele integriteit van de minderjarige in de sportsector op 29 februari 2012 was een eerste realisatie. Een belangrijk actiepunt voor de Vlaamse Gemeenschap betreft ook de oprichting van één meldpunt voor alle vormen van misbruik, geweld en kindermishandeling


Op zoek naar een lesgever voor uw club aan voordelig tarief?
Neem een kijkje op de website www.vlabus.be.


Optie karate in het Vrij Handels- en Sportinstituut Brugge start in september 2012
Op die manier hoopt de school de waarden en normen van karate mee te geven aan jonge mensen via sportonderwijs. Meer informatie.


Dynamoproject
Een GRATIS dienstverlening voor onze sportclubs op het vlak van bestuur en management op volgende gebieden:
vzw-wetgeving, BTW-plicht voor sportclubs, vrijwilligersbeleid en wetgeving, verzekeringen, boekhouding, ...
Volg een opleiding: Het Dynamo Project zal opleidingen voor sportclubbestuurdres organiseren die afgestemd zijn op de noden van de sportclubs.
Stel een vraag: De helpdesk van het Dynamo Project staat je met raad en daad bij om jouw vragen op bestuurlijk en management vlak te beantwoorden.
Vraag persoonlijke begeleiding: Het Dynamo Project team komt bij jouw sportclub langs voor intensievere begeleiding op bestuurlijk en management vlak.
Meer weten? Surf naar: www.dynamoproject.be