Informatienota voor VKF vrijwilligers

Organisatie

Vlaamse Karate Federatie vzw
Warandelaan 1a
9230 Wetteren
Ondernemingsnummer: 428 240 053
E-mail: contact@vkf.be

Doel organisatie 

De Vlaamse Karate Federatie stelt zich tot doel alle karateclubs in Vlaanderen en het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad in één federatie te verenigen en de karatesport te verspreiden, aan te leren en te laten beoefenen op zowel provinciaal, Vlaams, nationaal als internationaal vlak.  
 
De Vlaamse Karate Federatie wil dit realiseren door de omstandigheden te creëren en te optimaliseren die de beoefenaar toelaat om op een kwalitatieve manier (recreatief en competitief) te trainen en (inter)nationaal te kampen met respect voor elk type beoefenaar.    
 
De Vlaamse Karate Federatie streeft naar een kwalitatieve karatebeoefening en zal hiervoor alle clubs optimaal begeleiden en ondersteunen. 

Contact met de organisatie

De organisatie dient verwittigd te worden bij ongevallen.

Niki De Brucker
contact@vkf.be
09/248 03 00

Verzekeringen

De sportfederatie heeft volgende verzekeringen afgesloten:
 
Risico’s tijdens het vrijwilligerswerk die gedekt zijn door een verzekering burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de organisatie met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid:

  • burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de VLAAMSE KARATE FEDERATIE (VKF) vzw en van de VKF-clubs die aangesloten zijn bij de werking van de VLAAMSE KARATE FEDERATIE (VKF)
  • burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger

 Risico’s tijdens het vrijwilligerswerk die gedekt zijn door een verzekering lichamelijke ongevallen conform het Besluit van de Vlaamse regering van 31 mei 2002 tot vaststelling van de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden van de Vlaamse Sportfederaties:

  • overlijden
  • blijvende arbeidsongeschiktheid
  • tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  • terugbetaling van medische kosten
  • vervoerskosten

Verzekeringsmaatschappij: Ethias - Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt.
Polisnummer: 45.383.460 – 45.383.320           

Vergoedingen

Wat

De organisatie kan een forfaitaire vergoeding betalen eventueel aangevuld met een vergoeding van reële vervoerskosten (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maxima).  

Hoe en Wanneer

Voor grote evenementen (bvb. kampioenschappen) worden collectieve kostennota’s opgesteld waar elke vrijwilliger zijn kosten per handtekening moet bevestigen.
Voor periodiek vrijwilligerswerk worden trimestrieel kostennota’s opgemaakt door de vrijwilliger zelf.
Reële kosten worden vergoed aan de hand van een kostennota met geldige bewijsstukken.  

Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

Discretieplicht

“Als vrijwilliger heb je discretieplicht. Dit betekent dit dat je, omwille van de functie die je uitoefent, geen gegevens aan anderen mag doorgeven. Tenzij aan diegenen die het recht hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Het kan gaan om informatie die je krijgt van cliënten of patiënten, maar ook om informatie die je hebt over de organisatie waar je als vrijwilliger werkt. Je kan dus informatie doorgeven aan collega’s en andere professionele medewerkers in de organisatie indien het belangrijk is voor de hulpverlening of het functioneren van de dienst of organisatie.”
 
In deze organisatie geldt voor de vrijwilliger eveneens het Beroepsgeheim, volgens artikel 458 van het Strafwetboek.
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank".
 
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is (bv. monitoren bij mindervaliden, vrijwilligerswerk bij de diensten slachtofferhulp, in rusthuizen,…).
 
Hierbij  geldt eveneens  artikel 458bis Sw.(melding bij Procureur des Konings in geval van ernstig en dreigend gevaar voor de fysieke en mentale integriteit van een minderjarige of van een kwetsbare persoon).
Meer informatie over discretie- en geheimhoudingsplicht vindt u in de onderstaande bundel.

Wederzijdse rechten en plichten 

Privacy van vrijwilligers

De Vlaamse Karate Federatie vzw hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy als vrijwilligers wordt gerespecteerd. In onze Privacyverklaring VKF lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, waarbij we ons houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie met zijn/haar gegevens . . . , 
 
De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld, de omgang met derden,….