Vrijwilligerswerk

Wat is vrijwilligerswerk?

Vrijwilligers zetten zich in voor organisaties die geen winst nastreven. Vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Zij mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels. 
Iedereen mag vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt, vrijwilligerswerk doen. 

Sommige vrijwilligers hebben wel een meldingsplicht omdat ze een vervangingsinkomen ontvangen. Wanneer?

De vrijwilliger ontvangt een uitkering van de RVA?

Deze vrijwilligers in spé hebben meldingsplicht en moeten op voorhand specifieke formulieren invullen. Het gaat om:

  • volledige uitkeringsgerechtigde werklozen

  • deeltijdse werklozen, die een aanvullende uitkering ontvangen van de RVA

  • tijdelijk werklozen

  • werklozen met bedrijfstoeslag (de vroegere bruggepensioneerden)

Neem contact op met het secretariaat en vraag het formulier C45B  aan. Dat ingevulde formulier geef je aan de vakbond, hulpkas of rechtsreeks aan de RVA. De vrijwilliger mag meteen nadat de melding is gedaan, starten. De RVA heeft 12 dagen de tijd om op de melding te reageren. Afhankelijk van de reactie van de RVA kan hij blijven vrijwilligen, moeten de taken aangepast worden of moet het vrijwilligen zelfs stoppen.

De vrijwilliger ontvangt een leefloon van het OCMW?

Hij brengt zijn persoonlijke dossierbeheerder bij het OCMW vooraf op de hoogte. Die moet zijn akkoord geven. Wie dit niet doet, riskeert zijn uitkering te verliezen. 

De vrijwilliger krijgt een ziekte- of invaliditeitsvergoeding van het ziektefonds?

De adviserend geneesheer van de mutualiteit moet eerst akkoord zijn én vooraf een schriftelijke toelating geven. Deze geneesheer zal kijken of het vrijwilligerswerk de gezondheid niet in gevaar brengt. Een gewoon briefje van de huisdokter is niet genoeg! 

Ambtenaren

Zij behoren tot de publieke sfeer omdat zij voor de overheid werken. Wil een ambtenaar een activiteit uitoefenen, zoals vrijwilligerswerk, buiten zijn openbare ambt, dan zal hij daarvoor de toestemming moeten vragen aan zijn overste. Dat behoort tot de gewoonten bij de ambtenarij. De formaliteiten die voor zo een toestemming moeten vervuld worden, hangen af van de overste. De ene zal een formele toestemming willen geven, de andere zal het zonder meer toelaten. 

Zelfstandigen

Voor zelfstandigen is er in principe geen probleem om vrijwilligerswerk uit te oefenen. Het enige waarvoor moet opgelet worden, om verwarring te vermijden, is dat het vrijwilligerswerk niet in het verlengde ligt van hun zelfstandige activiteit.

Meer informatie vindt u op de website, Vlaanderen vrijwilligt

Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. 

Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld.
Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

 

Geheimhoudingsplicht

Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft met gevangenisstraf en een geldboete.