Nieuwe beleidsperiode
2021-2024

Binnenkort loopt de huidige beleidsperiode (2017-2020) af en starten we een nieuwe beleidsperiode met een nieuw beleidsplan. 

Waarom maken we een beleidsplan op?

Naast het feit dat elke sportfederatie een beleidsplan indient bij Sport Vlaanderen, wil de VKF een gedragen beleidsplan opmaken. Een beleidsplan dat richting geeft aan onze federatie. Het beleidsplan helpt ons om onze missie/visie te bereiken aan de hand van de doelstellingen. Daarnaast dient ons beleid de kwaliteit van de karate te bevorderen.

Een gedragen beleidsplan

De federatie wil een beleidsplan dat gedragen wordt door alle stakeholders:

 • Het bestuur;
 • vrijwilligers;
 • commissies;
 • personeel
 • clubs
 • overheid 
 • ...

Een gedragen beleidsplan betekent dat onze stakeholders de kans krijgen om feedback te geven over hun wensen/noden. Volgende zaken zullen aan bod komen:

 • promotie;
 • jeugd;
 • clubondersteuning;
 • recreatie;
 • competitie;
 • bijscholingen;
 • andere.

Een eerste brainstorm met de clubs werd op de Algemene Vergadering van de VKF georganiseerd. In bijlage het eerste resultaat van deze brainstormsessie. 

Een tweede stap om de clubs bij het proces te betrekken is een enquête. Deze enquête zal in de loop van de maand mei aan de clubs bezorgd worden.

Na alle bevragingen worden alle gegevens verzameld en worden er doelstellingen bepaald. Tijdens de nieuwe beleidsperiode worden de doelstellingen stap voor stap uitgewerkt. 

Om dit proces op te volgen wordt er een beleidsteam samengesteld. 
Alle clubsecretarissen hebben een mail ontvangen om in de club eventuele kandidaten voor te stellen.
Na voorlegging aan het bestuur, dd 14 september, worden alle kandidiaten geïnformeerd.

Het team zal bestaan uit maximum 7 personen en krijgt van het bestuur volgend mandaat:
"Het planningsteam heeft het mandaat de beleidsplanning op te volgen en uit te voeren. Het team bewaakt het overzicht van de gegevensverzameling en filtert indien nodig. Daarnaast maakt het beleidsvoorstellen op en adviseert deze op regelmatige tijdstippen aan het bestuur."

De planning werd reeds goedgekeurd door het bestuur en is te vinden in bijlage. 
Zoals eerder aangegeven willen we jullie mening over de opbouw van het beleidsplan 2021-2024.
De gegevens van de enquête zullen gebruikt worden als verdere aanpak van de opzet van het nieuw beleidsplan.

Klik snel op de button of scan de QR-code om de enquête in te vullen. 

De enquête neemt 10 tot 15 minuten tijd in beslag.
Graag de enquête invullen voor 18 augustus 2019.

  Enquête starten!