Tuchtcommissie
De tuchtcommissie is samengesteld uit drie effectieve leden, waarvan één voorzitter. Er zijn tevens twee plaatsvervangende leden. De drie effectieve leden en de twee plaatsvervangende leden worden verkozen door de raad van bestuur voor een termijn van 5 jaar. Zij zijn onbeperkt herverkiesbaar. De benoeming dient bekrachtigd te worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering. De leden kunnen voorlopig, dit wil zeggen tot en met de datum van de eerstvolgende Algemene Vergadering, benoemd worden door de Raad van Bestuur.

De tuchtcommissie behandelt alle klachten en geschillen in eerste aanleg betreffende handelingen en gedragingen in strijd met de bepalingen van de Statuten van de VKF, het Huishoudelijk Reglement VKF en de VKF Wedstrijdreglementen en betreffende overtredingen tegen de geest van de “Karate-Do” in het algemeen.
Deze klachten en geschillen kunnen onder meer en niet-limitatief betrekking hebben op wedstrijden, geleid door scheidsrechters aangeduid door de VKF, op de werking tussen clubs enerzijds en de VKF anderzijds, op de werking tussen clubs onderling, op de verhouding tussen de karateka‟s en de VKF, op de verhouding tussen de clubs en hun leden en op de verhouding tussen karateka‟s onderling.